Brites integritetspolicy

Här finner du vår integritetspolicy som ingående beskriver bland annat hur vi behandlar dina personuppgifter, varför vi gör det och hur du kan komma i kontakt med oss om du har några invändningar.

 1. Introduktion till Brites integritetspolicy
 2. Om denna Policy
 3. Dina rättigheter och önskemål
 4. Specificering av de personuppgifter vi samlar in från dig
 5. Vad vi använder dina personuppgifter till
 6. Delning av dina personuppgifter
 7. Lagring och radering av dina personuppgifter
 8. Överföring av persondata till andra länder
 9. Länkar
 10. Så skyddar vi dina personuppgifter
 11. Barn
 12. Användargenererat innehåll
 13. Ändringar av den här Policyn
 14. Hur du kommer i kontakt med oss

1. Introduktion till Brites integritetspolicy

För oss är din integritet högsta prioritet. Vi strävar också alltid efter att ge dig bästa möjliga upplevelse när du använder Brite och se till att du har nytta av vår tjänst. För att vi ska kunna göra nytta för dig som användare behöver vi förstå vilka jobb du som individ är intresserad av och vilka faktorer som påverkar dina arbetspreferenser, för att vi ska kunna leverera en personlig och optimerad tjänst som är speciellt anpassad för dig.

Din integritet och skyddandet av dina personuppgifter är och kommer alltid att förbli väldigt viktig för oss. Vi vill därför på ett så transparent sätt som möjligt beskriva hur vi samlar in, lagrar, delar och behandlar dina personuppgifter. Av samma anledning vill vi beskriva dina möjligheter till val och kontroll över när och hur du väljer att dela dina personuppgifter. Denna integritetspolicy (”Policy”) beskriver så utförligt som möjligt vad vi menar med detta.

Har du några frågor gällande denna Policy, se avsnitt 14 för att komma i kontakt med oss.

2. Om denna Policy

Denna Policy beskriver i detalj hur Digifut Solutions AB behandlar dina personuppgifter. Policyn omfattar Digifut Solutions AB:s alla tjänster (fortsättningsvis benämnd som ”Brite”). 

Vi strävar hela tiden efter att innovera och utveckla nya tjänster och funktioner, varför detta kan förekomma kontinuerligt. Vi kommer att förse dig med mer information och/eller tilläggsvillkor om lanseringen av sådana tjänster eller funktioner medför en väsentlig förändring av hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Såvida inget annat anges vid lanseringen av sådana nya eller ytterligare tjänster kommer de att omfattas av denna Policy.

Syftet med Policyn är att:

 1. Förklara på vilket sätt vi behandlar de personuppgifter som du delar med oss för att ge dig en bra upplevelse när du använder Brite;
 2. Förklara vilka rättigheter och valmöjligheter du har avseende de personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig, samt hur vi skyddar din integritet; samt
 3. Säkerställa att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in om dig, ändamålen med varför vi samlar in och behandlar dem, samt vem vi delar dem med.

Vi vill med denna Policy ge dig en bättre förståelse för våra integritetsåtaganden gentemot dig. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen se avsnitt 13 i denna Policy för information om hur du kontaktar oss. Om du inte godtar innehållet i denna Policy, kan du alltid välja att inte använda Brite.


3. Dina rättigheter och önskemål (GDPR)

EU:s dataskyddsförordning (på engelska; General Data Protection Regulation, hädanefter benämnd ”GDPR”) ger individer vissa rättigheter avseende deras personuppgifter. Vi erbjuder därför transparens och åtkomstkontroller som hjälper användare att nyttja de rättigheter som är tillgängliga enligt gällande lag och med de begränsningar som gäller enligt lag. På så sätt säkerställer vi att du som individ har valfrihet och kontroll över dina personuppgifter.

Individers rättigheter innefattar:

 • Rätt till tillgång - rätten att informeras om, och begära tillgång till, de personuppgifter som vi behandlar om dig;
 • Rätt till rättelse - rätten att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga;
 • Rätt till radering - rätten att begära att vi raderar dina personuppgifter;
 • Rätt till begränsning - rätten att begära att vi tillfälligt eller permanent upphör med behandlingen av alla eller vissa av dina personuppgifter;
 • Rätt att invända - rätten att, när som helst, invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för ett visst ändamål, och att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring;
 • Rätt till dataportabilitet - rätten att begära en kopia av dina personuppgifter i elektroniskt format för att överföra dessa personuppgifter för användning i en annan parts tjänster; samt
 • Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande - rätten att inte bli föremål för några beslut som grundas enbart på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, där beslut skulle medföra rättsliga följder för dig eller annan påverkan av liknande karaktär.

Om du har frågor om din integritet, dina rättigheter eller hur du utövar dina rättigheter, ber vi dig kontakta oss. Vänligen se sista avsnitt 13 i denna Policy. Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter hoppas vi att du vill samarbeta med oss så att vi tillsammans kan hitta en lösning. Du kan även kontakta eller framföra klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten (Datainspektionen).

4. Specificering av de personuppgifter vi samlar in från dig

I tabellerna nedan beskriver vi vilka kategorier av personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig samt hur vi samlar in dessa:

Tabellen nedan beskriver vilka personuppgifter som samlas in när du registrerar dig för Brite:

Kategorier av personuppgifter Beskrivning av kategori
Användaruppgifter Detta är de personuppgifter som du tillhandahållit eller som vi samlat in för att du ska kunna registrera dig för och använda Brite. Beroende på vilket registreringssätt du valt (om du exempelvis använder en tredjepartsleverantör så som Facebook, Google eller LinkedIn eller har skapat ett konto med användarnamn och lösenord) kan uppgifterna inkludera användarnamn, emailadress, telefonnummer, adress och land.

Vissa av de personuppgifter som vi efterfrågar krävs för att skapa ditt konto. Du har även möjlighet att lämna ytterligare personuppgifter för att vi ska kunna göra ditt konto mer anpassat för dig.

Om du använder en tredjepartsleverantör för att skapa ett konto samlar vi in personuppgifter genom denna tredjepartsleverantör, förutsatt att du har samtyckt till att tredjepartsleverantören får dela dina personuppgifter med oss.

Tabellen nedan anger de personuppgifter som vi samlar in när du använder Brite:

Kategorier av personuppgifter Beskrivning av kategori
Användningsdata Information om dina interaktioner med Brite såsom svar på tjänstens frågor, preferenser, sökta jobb, föredragna intervjutider, (innehållandes datum och tid för utförandet av alla dessa interaktioner med tjänsten). Det kan också innefatta uppgifter om din användning av tredjepartsapplikationer i samband med dina interaktioner med Brite.

Slutstatser dragna om dina intressen och önskemål baserat på ditt användande av Brite.

Viss teknisk data som kan innefatta:

1. URL-information;

2. Identifierare som kan innefatta cookiedata och IP-adresser;

3. Information avseende vilka typer av enheter du använder såsom unikt enhets-ID, typ av nätverksanslutning (såsom WiFi, 3G, LTE, Bluetooth), leverantör, nätverkets och enhetens prestanda, typ av webbläsare, språk, information som möjliggör DRM (‘digital rights management’), operativsystem och version av Brite;

4. Din enhets ungefärliga geografiska plats, vilken kan bli härledd eller antydas från viss teknisk data (såsom din IP-adress, språkinställning på din enhet eller betalningsvaluta) för att tillhandahålla personligt innehåll och marknadsföring till dig i Brite.

Tabellen nedan anger de kategorier av personuppgifter som samlas in från tredjepartskällor:

Kategorier av tredjepartskällor Beskrivning av kategori
Tredjepartsprogram som du använder för att logga in på Brite Om du registrerar dig eller loggar in på våra tjänster med hjälp av en tredjepartsapplikation (såsom Google, Facebook eller Linkedin), kommer vi att importera din information från sådan tredje part för att skapa ditt konto hos oss.
Tekniska tjänsteleverantörer Vi samarbetar med tekniska tjänsteleverantörer som förser oss med viss data såsom kartläggning av IP-adresser till din enhets ungefärliga geografiska plats (såsom stad), för att möjliggöra för oss att tillhandahålla Brite och dess innehållande funktionalitet.
Annonsörer och andra marknadsföringspartners Vi kan ta emot vissa personuppgifter om dig, såsom cookie-ID, mobilenhets-ID eller emailadress, samt bedömningar av dina intressen och önskemål från vissa annonsörer och marknadsföringspartners vilket möjliggör leverans av mer relevanta annonser samt mätning av deras effektivitet.

5. Varför vi behandlar dina personuppgifter

När du använder eller interagerar med Brite använder vi flera olika tekniker för att behandla de personuppgifter som vi samlar in om dig av olika anledningar. I tabellen nedan beskriver vi ändamålen för behandlingen av dina personuppgifter, de rättsliga grunder vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter samt vilka kategorier av personuppgifter (anges i avsnitt 4 ‘Specificering av de personuppgifter vi samlar in från dig’ som används för dessa ändamål):

Tabellen nedan anger våra ändamål för behandling av dina personuppgifter, de rättsliga grunder vi förlitar oss på för att kunna behandla desamma, samt vilka kategorier av personuppgifter som lagras:

Beskrivning av varför Digifut Solutions AB behandlar dina personuppgifter (‘behandlingsändamål’) Laglig grund för behandlingsändamålet Kategorier av personuppgifter som Digifut Solutions AB använder för behandlingsändamålet
Att tillhandahålla och anpassa Brite. (1) Fullgörande av avtal, (2) berättigat intresse, samt (3) samtycke. (1) Användar- och användningsdata, samt (2) betalnings- och köpinformation.
För att förstå, diagnostisera, felsöka och lösa problem med Brite. (1) Fullgörande av avtal, samt (2) berättigat intresse. (1) Användar- och användningsdata.
För att utvärdera och utveckla nya funktioner och tekniker av Brite. (1) Berättigat intresse, samt (2) samtycke. (1) Användar- och användningsdata.
För marknadsföring, reklam och annonseringsändamål. (1) Berättigat intresse, samt (2) samtycke. (1) Användar- och användningsdata.
För att efterleva rättsliga åtaganden och förfrågningar i förhållande till rättsväsendet. (1) Efterleva rättsliga åtaganden, samt (2) berättigat intresse. (1) Användar- och användningsdata, samt (2) betalnings- och köpinformation.
För att efterleva avtalsmässiga åtaganden med tredjepartsaktörer och för att vidta lämpliga åtgärder avseende uppgifter om intrång i immateriella rättigheter och olämpligt innehåll. (1) Berättigat intresse. (1) Användar- och användningsdata, samt (2) betalnings- och köpinformation.
För fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (1) Berättigat intresse. (1) Användar- och användningsdata.
För att genomföra affärsmässig planering, rapportering och analys. (1) Berättigat intresse. (1) Användar- och användningsdata, samt (2) betalnings- och köpinformation.
För att upptäcka bedrägeri, inklusive bedrägeriverksamhet i betalningssystem och olaglig användning av Brite. (1) Fullgörande av avtal, (2) efterleva rättsliga åtaganden, samt (3) berättigat intresse. (1) Användar- och användningsdata, samt (2) betalnings- och köpinformation.

Om du vill komma i kontakt med Digifut Solutions AB för ytterligare frågor gällande våra åtaganden och åtgärder kring vår personuppgiftsbehandling enligt GDPR, se sista avsnittet i denna Policy; ’Att komma i kontakt med oss’ för att ta kontakt.


6. Delning av dina personuppgifter

Dina personuppgifter som samlas in eller genereras genom din användning av Brite kommer alltid att vara tillgängliga på Brite för arbetsgivare: dina svar på frågorna i tjänsten, dina arbetspreferenser, dina testsvar, din geografiska position och samtliga av de svar du anger i tjänsten Brite. Dessa är dock alltid anonymiserade för arbetsgivare fram till dess att du erbjuds en fysisk arbetsintervju. 

Nedan tabell listar den information och de personuppgifter som vi kan dela och de partners som eventuellt kan mottaga denna information och dessa personuppgifter:

Mottagarkategorier Anledning till delning
Tjänsteleverantörer Vi anlitar tjänsteleverantörer som utför tjänster åt oss. Dessa tjänsteleverantörer kan komma att behöva tillgång till vissa personuppgifter för att kunna leverera sina tjänster till oss. Tjänsteleverantörer kan vara företag som tillhandahåller kundtjänstsupport, driver den tekniska infrastruktur som vi behöver för att tillhandahålla Brite, hjälper till att skydda och säkra våra system och tjänster, tillhandahåller olika typer av tester så som kunskaps-, intelligens-, personlighetstester, samt marknadsför Digifut Solutions AB:s egna produkter och tjänster och partnerprodukter, tjänster, evenemang och reklamkampanjer där Digifut Solutions AB är involverat.
Akademisk forskning Vi kommer att dela dina personuppgifter för statistisk analys och akademiska studier, men endast i anonymiserad form. Detta då Digifut Solutions AB ständigt arbtetar för att utveckla forskningen inom de områden bolaget är verksamt.
Digifut Solutions AB:s partners Beroende på hur du registrerar dig för Brite (såsom via en tredjepartstjänst) delar vi ditt användarnamn eller annan användardata som behövs för att aktivera ditt konto. Vi kan också dela personuppgifter om din användning av Brite med tredjepartsaktörer, till exempel om och i vilken utsträckning du har använt ett erbjudande, aktiverat ett konto, svarat på tester eller aktivt använt Brite. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter i ett pseudonymiserat format med våra partners inom rekryteringsbranschen för att hjälpa dem förstå hur arbetsmarknaden ser ut. Denna kan ha formen av rapporter, whitepapers, statistiksamlingar och andra format för att ge en fingervisning hur arbetsmarknaden ser ut i dåtid, nutid och framtid.
Rättsväsende och dataskyddsmyndigheter Vi delar dina personuppgifter där vi finner det nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter enligt gällande lag eller för att svara i en rättslig process, såsom vid en husrannsakan, ett domstolsbeslut eller en stämning. Vi delar också dina personuppgifter där vi finner det nödvändigt för att tillvarata vårt eget, eller en tredje parts, berättigade intresse avseende nationell säkerhet, brottsbekämpning, rättstvister, brottsutredning, skydd av säkerheten för person, eller för att förhindra dödsfall eller överhängande kroppsskada, förutsatt att vi anser att sådant intresse inte åsidosätter dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av dina personuppgifter.
Marknadsföringspartners Vi samarbetar med marknadsföringspartners för att göra det möjligt för oss att skräddarsy de annonser du kan få via Brite. Dessa partners hjälper oss att leverera mer relevanta annonser och marknadsföringsmeddelanden till dig, vilket kan innefatta intresseanpassad annonsering (även känd som beteendestyrd online-annonsering), innehållsbaserad annonsering och generisk annonsering i Brite. Vi och våra marknadsföringspartners behandlar vissa personuppgifter för att hjälpa Digifut Solutions AB att förstå dina intressen eller önskemål så att vi kan leverera marknadsföring som är mer relevant för dig.
Köpare av vår verksamhet Vi delar dina personuppgifter i de fall där vi säljer eller förhandlar om att sälja vår verksamhet till en köpare eller presumtiv köpare. I denna situation fortsätter Digifut Solutions AB att säkerställa din integritet och meddelar dig innan dina personuppgifter överförs till köparen eller blir föremål för en annan integritetspolicy.

7. Lagring och radering av dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge som är nödvändigt för att du ska kunna använda Brite, samt för legitima och väsentliga affärsändamål, såsom för att underhålla tillhandahållandet av Brite, möjliggöra datadrivna beslut om nya erbjudanden, kommunikation eller funktionalitet, uppfylla våra rättsliga förpliktelser och för att kunna lösa tvister. Vissa av dina personuppgifter sparas under den tid du använder Brite. Vi sparar exempelvis dina arbetspreferenser, sökta tjänster, frågesvar och testresultat.

På din begäran tar vi bort eller anonymiserar dina personuppgifter så att de inte längre identifierar dig, såvida vi inte är rättsligt berättigade eller skyldiga att behålla vissa personuppgifter, såsom vid följande situationer:

 • Om det finns ett olöst problem hänförligt till ditt konto, såsom en utestående kredit avseende ditt konto, ett utestående krav eller vid tvist, kommer vi att spara nödvändiga personuppgifter till dess att problemet är löst;
 • Om det föreligger en rättslig, skattemässig, revisionsmässig och/eller bokföringsmässig skyldighet för oss att lagra personuppgift, kommer vi att lagra nödvändiga personuppgifter under den tidsperiod som görs gällande i tillämplig lagstiftning; och/eller,
 • Om det är nödvändigt för våra legitima affärsintressen, såsom för att förebygga bedrägeri eller upprätthålla säkerhet för våra användare.

8. Överföring av persondata till andra länder

Digifut Solutions AB kan anlita underleverantörer för att behandla dina personuppgifter, samt dela dina personuppgifter med tredje parter belägna i andra länder. Behandlingen av dina personuppgifter kan därför komma att regleras av dataskyddslagstiftning som skiljer sig från lagstiftningen i ditt land.

Personuppgifter som samlas in inom Europeiska Unionen ("EU") och i Schweiz, Norge, Island och Lichtenstein kan exempelvis överföras till och behandlas av tredje parter belägna i ett land utanför EU och nämnda länder. I sådana fall ser Digifut Solutions AB till att överföringen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande dataskyddslagar och, i synnerhet, att lämpliga avtalsmässiga, tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas, såsom standardavtalsklausulerna som godkänts av EU-kommissionen.

För mer information om de säkerhetsåtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter hänvisas till Avsnitt 10 ‘Så skyddar vi dina personuppgifter’ i den här Policyn.

9. Länkar

Länkar och länkning förekommer i de tjänster och på de webbplatser som tillhandahålls av Digifut Solutions AB. Vi kan därför komma att använda marknadsföring från tredje parter och annat innehåll som länkar till tredje parts webbplatser. Vi kan inte kontrollera tredje parts dataskyddshantering och innehåll. Om du klickar på en tredje parts annons eller länk, vänligen notera att det medför att du lämnar Brite och att alla personuppgifter som du tillhandahåller inte omfattas av denna Policy. Vänligen läs den tredje partens integritetspolicy för att ta reda på hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter.

10. Så skyddar vi dina personuppgifter

Din säkerhet är viktigast för oss och vi är därför ytterst angelägna om att skydda våra användares personuppgifter. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett skydd för dina personuppgifter, men vänligen notera att inget system är helt säkert. Vi har implementerat flertalet åtgärder för att minimera risken, bland annat pseudonymisering, kryptering samt bestämmelser och policys angående tillgång och lagringstid för att skydda mot obehörig åtkomst och onödig lagring av personuppgifter i våra system.

Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto, så vi rekommenderar att du använder ett starkt lösenord som används unikt för ditt konto i Brite, aldrig delar ditt lösenord med någon, begränsar åtkomsten till din dator och webbläsare samt att du loggar ut när du har använt Brite.

 

11. Barn

Brite är inte avsedd för barn utan endast för individer i arbetsför ålder. Brite är därför inte heller tillgänglig för barn vars ålder gör det olagligt att behandla deras personuppgifter eller kräver målsmans tillstånd för behandling av personuppgifter enligt GDPR eller annan lokal lagstiftning.

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från individer vars ålder understiger arbetsför ålder eller barn vars ålder understiger tillämplig åldersgräns (”Åldersgränsen”). Vänligen använd inte Brite och lämna inte ut några personuppgifter till oss om din ålder understiger åldersgränsen. 

Om du är målsman till ett barn vars ålder understiger Åldersgränsen och får kännedom om att ditt barn har lämnat personuppgifter till Digifut Solutions AB, kontakta oss via de uppgifter du finner under sista avsnittet i denna Policy; ’Att komma i kontakt med oss’ och begär att utöva dina beskrivna rättigheter i Avsnitt 3 ‘Dina rättigheter och önskemål (GDPR)’ i denna Policy.

Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter om ett barn som är under arbetsför ålder kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att ta bort personuppgifterna. Detta kan innefatta att ta bort barnets konto hos Brite.

12. Användargenererat innehåll

Med ”användargenererat innehåll” avses allt innehåll som Brites besökare skapar eller laddar upp till brite.jobs eller direkt i Brite, d.v.s. allt innehåll som inte är skapat av Digifut Solutions AB eller dess partners. Exempelvis är uppladdade bilder och text i form av kommentarer till artiklar användargenererat innehåll.

Användargenererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:

 1. Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär;
 2. Kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter;
 3. Uppmaning till brottslig handling;
 4. Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi;
 5. Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång;
 6. Spridning av datavirus och massutskick, s.k. spam;
 7. Programkod som kan vara skadlig och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt; eller
 8. Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.

Digifut Solutions AB har rätt, men inte skyldighet, att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider helt eller delvis mot dessa villkor. För det fall sådant missbruk ändå skulle uppkomma äger bolaget även rätt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Sådana åtgärder kan bl.a. innefatta att stänga av eller införa begränsningar för dig som användare. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder komma att aktualiseras.

 

13. Ändringar av den här Policyn

Vi kan ibland göra ändringar i denna Policy.

När vi gör väsentliga ändringar i denna Policy kommer vi, beroende på de omständigheter som föreligger, att meddela dig detta på ett lämpligt sätt, exempelvis genom tydlig information i Brite eller genom att skicka dig ett e-mail och/eller ett push-meddelande. Se till att du läser sådana meddelanden noggrant.

Om du vill veta mer om den här Policyn och hur Digifut Solutions AB behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som du finner i avsnittet nedan; ‘Hur du kommer i kontakt med oss’.

 

14. Hur du kommer i kontakt med oss

Tack för att du har tagit del av vår Policy. Om du har några frågor om denna Policy kan du skicka ett e-postmeddelande till contact@brite.jobs, eller genom att skriva till oss på följande adress:

Digifut Solutions AB
Rosenhillsvägen 34
611 46 Nyköping
Sverige

Digifut Solutions AB är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna Policy.

Vi hoppas att du gillar och har nytta av Brite som tjänst.